Op 21 maar 2017 is de Stichting Vrienden van de G opgericht.

Rigtersbleek G-voetbal valt onder deze stichting.

 

DOEL

De stichting heeft ten doel het bevorderen van het welzijn van lichamelijke en geestelijk gehandicapten en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

De stichting dient aldus uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen belang. Ook de uitgaven die de stichting beoogt te doen dienen uitsluitend dan wel nagenoeg uitsluitend voormeld algemeen belang.

De stichting heeft met het totaal van haar algemeen nuttige activiteiten geen winstoogmerk.

Zij tracht dit doel te bereiken door lichamelijk en geestelijk gehandicapten de voetbalsport en/of nevenactiviteiten in al zijn facetten in normale of aangepaste vorm actief en passief te laten beoefenen en ervaren.

De stichting tracht haar doel meer specifiek (ook) te bereiken door:

het verstrekken van informatie, in de meest uitgebreide zin, over het G-voetbal.

het financieel en anderszins ondersteunen van materiaal dat gebruik wordt voor het G-voetbal en nevenactiviteiten die betrekking hebben op het G-voetbal.

het financieel en anderszins ondersteunen van cursussen voor begeleiders en trainers van de stichting.

jaarlijkse organisatie van een internationaal G-voetbaltoernooi op de velden van de voetbalvereniging genoemd in het huishoudelijk reglement.

 

Meer informative is te vinden op: www.stichtingvriendenvandeg.nl.